Dnevni centar

Dnevni centar

Osnovni cilj dnevnog centra "Moja luka" je prevencija institucionalizacije, odnosno pružanje usluge dnevnog zbrinjavanja i čuvanja djece i mladih sa najtežim onesposobljenjima, te psiho-socijalne podrške i savjetodavnog rada sa porodicama, u cilju stvaranja uslova za aktivan život u zajednici.

U okviru dnevnog centra organizovan je dnevni boravak u kojem se korisnicima pružaju socijalne, edukativne, zdravstvene i usluge podrške i pomoći u aktivnostima svakodnevnog života, kao i rehabilitacione i terapeutske usluge. Dnevni boravak im omogućava pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, u bezbjednom okruženju sa nadzorom, što je važno za dalje osamostaljivanje jednog broja korisnika.

Direktni korisnici, odnosno ciljna grupa su djeca i mladi sa težim, teškim i višestrukim smetnjama u razvoju, koji su navršili 15 godina, teško pokretni i nepokretni, koji se ne mogu radno okupirati niti osposobljavati za samostalan život, a kojima je potrebna dvadesetčetvoročasovna pomoć i njega drugog lica, te članovi njihovih užih porodica koji obavljaju svakodnevnu njegu.

Osnovni zadaci i djelatnost dnevnog centra obuhvataju aktivnosti koje su usmjerene na razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija djece i mladih, a koje doprinose njihovoj socijalizaciji i integraciji:

  • dnevno zbrinjavanje korisnika svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova,
  • njegu, ishranu (prilagođenu posebnim potrebama korisnika), te zadovoljavanje njihovih higijenskih potreba za vrijeme boravka,
  • zdravstvenu njegu i uzimanje lijekova,
  • individualni i grupni rad , sticanje vještina neophodnih za svakodnevni život,
  • rehabilitacione i terapeutske aktivnosti (podsticanje njihovih motornih i psihomotornih sposobnosti i održavanje postignutog nivoa - kinezi i manuelni tretman),
  • muzikoterapiju, kao alternativni tretman koji podrazumijeva vješto korištenje muzike za rješavanje njihovih različitih poteškoća, odnosno kao aktivnost koja stimuliše čula i stvara osjećaj zadovoljstva, te ih potiče na aktivno učešće u komunikaciji i izražavanju,
  • relaksaciju i različite igrovne i okupacione aktivnosti, koje stimulišu čula i bogate memoriju, a sve u skladu sa mogućnostima svakog korisnika,
  • druženje i rad sa volonterima,
  • podršku grupama za samopomoć, koje sačinjavaju roditelji i ostali članovi porodice, a koja potpomaže održavanje resursa roditelja,
  • psiho-socijalnu podršku, savjetodavni rad i edukaciju roditelja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sva prava zadržava Moja Luka 2021